Aluevaalit 2022

15.12.2021

Aluevaalit 2022

Suomen ensimmäisten aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleilla valitaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle 79 jäsentä valtuustoon. Hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä on toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Tuleva aluevaltuusto on isojen ja tärkeiden päätösten äärellä. Pirkanmaan hyvinvointialueen kokonaisvuosibudjetti tulee olemaan lähes kaksi miljardia euroa, joka vastaisi jokaiselle pirkanmaalaiselle jaettuna noin 4000 euroa. Tämä ei jakaudu tasaisesti, vaan 10 prosenttia potilaista käyttää 60 prosenttia kaikista kuluista. Valtuustoon pitää saada sellaisia jäseniä, jotka hahmottavat seutualueiden ja kaupunkialueen rakenteelliset erot, jotta myös Pirkanmaan pienimmät kunnat saavat heille kuuluvaa palvelua.

Panostetaan perusterveydenhuoltoon

Viimeiset vuosikymmenet perusterveydenhoitoa on sopeutettu, kun erikoissairaanhoidon kulut ovat kasvaneet. Isoin syy tähän on ollut taloudellisten valtasuhteiden epätasapaino. Kuntien on vaikea hallita terveydenhuollon kustannuksia, koska sairaanhoitopiiri on voimavaroiltaan usein tuntuvasti suurempi ja asiantuntevampi kuin palvelujen maksaja eli kunta. Tulevaisuudessa toivon, että perusterveydenhuoltoa voidaan resursoida, kehittää ja parantaa, kun tarvittavaa kulujen jakaumaa voidaan tarkastella koko terveyspalveluiden osa-alueella. Mielenterveyspalveluihin pitää panostaa. Erityisesti nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille on kasvava tarve. Pelkästään sairauden hoito ei ole oikea ratkaisu, vaan nyt pitää voimakkaasti puuttua pahoinvoinnin juurisyihin.

Ei pitkiä potilasjonoja

Perusterveydenhuollon uusia virkoja ei olla juurikaan perustettu väestönkasvusta ja ikääntyneiden sairastavuuden lisääntymisestä huolimatta, ja niitä on saatettu jättää säästösyistä täyttämättä jonkun eläköityessä. Tulevaisuudessa perusterveydenhuollon puolella pitää olla riittävästi osaavia käsiä, jotta palveluiden piiriin päästään sujuvasti. Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat myös yksi keino parantaa hoitoon pääsyn sujuvuutta. Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotot voivat helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta.

Parannetaan työntekijöiden hyvinvointia

Hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa laadukkaan palvelun järjestämisessä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä (lähi)johtamisella ja toimivilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.

Hyödynnetään yksityistä sektoria

Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausta kehittämällä. En voi hyväksyä Kela-korvauksen alasajoa.

Vastuullista taloudenpitoa

En halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Uudella hyvinvointialueella pitää olla kannusteita kulujen hillitsemiseen, jotta verotusta ei jouduta kiristämään.

Vahva pelastustoimi

On tärkeää, että hyvinvointialueita rakennettaessa pelastuspalveluiden asema on vahva, eivätkä ne hyvinvointialueita rakennettaessa jää sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. Pelastuspalvelut on edelleen tuotettava laadukkaasti ja yhdenmukaisesti Pirkanmaalla. On välttämätöntä, että pelastustoimen toimintavalmius ja avun saanti varmistetaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla.


-Pasi Huhtala